No500夏茉GIGI苏梅岛旅拍的最后一套写真图50P夏茉GIGI秀人网

No500夏茉GIGI苏梅岛旅拍的最后一套写真图50P夏茉GIGI秀人网

经络不通,病生于不仁者,须觅醪醴;血气凝泣,病生于筋脉者,可行熨药。肾气一虚,寒邪交作,迷厥冷,口噤失音,此中寒也。

烦躁闷乱,六脉潜伏,忌补虚。脾泄者,肢体重着,中脘有妨,面色虚黄,腹肚微满。

自此则知表邪夹食之症,亦有舌苔生刺者也。天时大火至,疫疠,君令宣行,湿蒸相搏,豪雨时降。

伤寒不大便六七日,头痛有热者,与小承气汤。宜发表者,邪在肌表,郁而发热,故用发汗散邪之法。

按似疟症,若发寅卯二时,又见弦数之脉,以此方主治。正虚脉微者,不拘浮沉,脉来衰微,按久无力者也。

 每服三钱,姜五浓片,枣二枚,水盏半,煎一盏,温服。仲景每以小便利,验屎定硬。

Leave a Reply